Združenje bank Slovenije

Bančna tajnost

Bančna tajnost oz. zaupni podatki so vsi podatki ter dejstva in okoliščine o posamezni stranki, s katerimi banka (hranilnica) razpolaga, ne glede na to, kako je te podatke pridobila. Člani organov, delničarji oz. družbeniki in zaposleni banke oz. druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v banki ali pri opravljanju storitev za banko na kakršenkoli način dostopni zaupni podatki strank, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam niti jih sami uporabiti ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe, razen v primerih, določenih z zakonom.