Združenje bank Slovenije

Kreditodajalec

Tisti, ki daje kredit, to pa je lahko le pravna oseba. Ta pojem moramo ločiti od pojma posojilodajalca, ki je lahko pravna ali fizična oseba.