Združenje bank Slovenije

Rezident

Oseba s stalnim bivališčem v državi, kjer želi opraviti bančni posel.