Združenje bank Slovenije

Splošni poslovni pogoji

Narava splošnih pogojev poslovanja je specifična, saj jih v poslovnem prometu pripravlja ena od pogodbenih strank, zavezujejo pa praviloma obe pogodbeni stranki. Splošni pogoji poslovanja so posebni pogodbeni mehanizem, s katerim se ureja sklepanje pogodbenih razmerij z večjim številom strank. Pri splošnih pogojih pogodbe gre za racionalizacijo poslovanja. Pogosto se uporabljajo v primerih, ko se odjemalcem na trgu ponujajo večje količine istovrstnega blaga ali storitev (npr. telekomunikacije, dobava energentov, bančništvo, zavarovalništvo ipd.). Splošni pogoji so sestavni del pogodbe. Objavljeni morajo biti javno, na ustaljen način (pisno, na oglasni deski, v elektronski obliki). Banka mora ob sklenitvi pogodbenega razmerja upoštevati veljavne pogoje poslovanja, novi oz. spremenjeni pa veljajo le, če se stranka z njimi strinja. Stranka ima pravico brez posledic odstopiti od pogodbe, če se s spremembami splošnih pogojev ne strinja. Za stranko je pomembno vedeti, da so splošni pogoji zanjo zavezujoči, če jih je ob sklenitvi pogodbe poznala oz. bi jih morala poznati. Tako kot pogodbe tudi splošnih pogojev banka ne sme enostransko spreminjati. Banka je stranko pred sklenitvijo pogodbenega razmerja dolžna seznaniti s tveganji oz. ji pojasniti tveganja, ki jih prevzema z naravo storitve, in vse pogoje opravljanja storitve ter stroške, ki so s tem povezani. Preberite poslovne pogoje, preden podpišete pogodbo. Vprašajte oz. zahtevajte pojasnilo, če česa v besedilu ne razumete ali se s čim ne strinjate.