Združenje bank Slovenije

Borzno-posredniška družba

V Sloveniji pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji in ki ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje navedenih poslov.