Združenje bank Slovenije

Vrednostni papir

Prvotno je bila to listina, s katero se je izdajatelj zavezal, da bo izpolnil na njej zapisano obveznost njenemu zakonitemu imetniku. V današnjem času so večino listin zamenjali vpisi v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, kjer so zapisane pravice, ki jih ima oseba, vpisana kot imetnik vrednostnega papirja. Najpogostejše oblike vrednostnih papirjev so delnice (lastniški vrednostni papirji) in obveznice (dolžniški vrednostni papirji). Delnice prinašajo premoženjske pravice (dividende) in korporacijske pravice (glasovanje na skupščini delničarjev).