Združenje bank Slovenije

Vzajemni sklad

Združeno premoženje večjega števila vlagateljev. To javno zbrano premoženje družba za upravljanje na kapitalskih trgih nalaga v različne vrste naložb v skladu z naložbeno politiko: v domače in tuje delnice, obveznice, zakladne menice in druge vrednostne papirje. Vzajemni skladi se med seboj razlikujejo predvsem po naložbeni politiki, v katere vrednostne papirje vlagajo zbrana sredstva.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI