Združenje bank Slovenije

Zemljiški dolg

Pravica zahtevati poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki s slabšim vrstnim redom. Za zemljiški dolg se smiselno uporabljajo določila o hipoteki. Nastane z vpisom v zemljiško knjigo, ki ga predlaga lastnik na podlagi notarske listine, in z izstavitvijo zemljiškega pisma. Lahko pa ga ustanovi tudi hipotekarni upnik, ki svojo hipoteko v soglasju z lastnikom obremenjene nepremičnine spremeni v enega ali več zemljiških dolgov.