Združenje bank Slovenije

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

Medbančna obrestna mera, po kateri si največje banke z evroobmočja posojajo denarna sredstva za različne ročnosti (npr. en teden, en mesec, tri mesece, šest mesecev, eno leto).