Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Aneks
  Priloga, dodatek k spisu ali pogodbi. več...
 • Anticipativne obresti - obrestovanje
  Obresti, ki se obračunajo na začetku obračunskega obdobja. Izhodišče za računanje obresti po tem načinu je končna vrednost… več...
 • Anuiteta
  Vnaprej določen znesek za odplačevanje posojila ali kredita v določenem obdobju. Sestavljena je iz obresti in razdolžnine… več...
 • Anuitetni način odplačevanja kredita
  Odplačevanje, pri katerem kreditojemalec dolg odplačuje v enotnem znesku, iz katerega se najprej odplačajo obresti za… več...
 • Apoen
  Finančno zaokroženi znesek, na katerega se glasi bankovec ali vrednostni papir. več...
 • Apreciacija
  Apreciacija kapitala je povečanje vrednosti kapitala v določenem obdobju. več...
 • Ara
  Znesek denarja ali druga nadomestila, ki jih ob sklenitvi pogodbe ena stranka izroči drugi v znak potrditve pogodbe. Namen… več...
 • Arbitraža
  Razsodišče v nesodnih sporih. Vpleteni strani, ki se sami ne moreta dogovoriti o nekem vprašanju, izbereta eno ali več oseb… več...
 • ATM
  ATM = AutomatedTellerMachine – bančni avtomat.
  več...
 • Aval
  Poroštvo, dano s podpisom na menici, menično poroštvo. več...