Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Darilna pogodba
  Pogodba, s katero ena stranka (darovalec) prepusti drugi stranki (obdarjencu) določeno stvar ali pravico, ne da bi zanjo… več...
 • Datum knjiženja
  Datum, ko banka transakcijo oz. poslovni dogodek vpiše v poslovne knjige. Večinoma gre za sistemski datum, kar pomeni, da… več...
 • Datum podpisa pogodbe
  Datum, ko pogodbeni stranki podpišeta pogodbo. To lahko storita na isti dan, lahko pa sta datuma podpisa različna.… več...
 • Datum poslovnega dogodka
  Temeljna računovodska predpostavka, ki pomeni, da se poslovni dogodki pripoznajo, ko so zapisani v računovodske razvide in… več...
 • Datum valute
  Dan zapadlosti plačila kupca (dolžnika) za obveznosti do dobavitelja (upnika), torej datum, do katerega mora kupec… več...
 • Davek od obresti
  Davek, s katerim se obdavčuje vsako nadomestilo, ki ne pomeni vračila glavnice iz finančnega dolžniškega razmerja ali… več...
 • Debet
  Izraz, s katerim označujemo dolg (beseda debitior, ki izhaja iz besede debet, pomeni dolžnik). V knjigovodskih kontih je… več...
 • Debetna kartica
  Pri plačilu z debetno kartico je transakcijski (osebni) račun imetnika za plačila, opravljena s kartico, obremenjen brez… več...
 • Debetni račun
  Debetni račun je bančni račun, s katerim lahko posameznik, samostojni podjetnik ali pravna oseba posluje v okviru razpoložljiv… več...
 • Dedovanje
  Dedovanje je prehod premoženja umrle osebe na druge osebe in je urejeno z dednim pravom. Možno je dedovanje po oporoki ali… več...
<< < 1234> >>