Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Faktoring
  Faktoring (factoring) oz. odkup terjatev je finančna storitev, ki podjetjem omogoča financiranje poslovanja z odkupom… več...
 • Fiduciarni posli
  Pravni posli, s katerimi prenesemo svojo (praviloma lastninsko) pravico na drugo osebo, ta pa jo mora pod določenimi pogoji… več...
 • Fiksna obrestna mera
  Vnaprej določena obrestna mera, ki se v času, določenem s pogodbo, ne spreminja.
  več...
 • Fiksni dohodek
  Dohodek, ki se s časom ne spreminja, npr. obresti na obveznice, zneski iz pogodbenih razmerij ipd. Pojem se lahko prav tako… več...
 • Finančne storitve
  Vse vrste storitev in poslov, ki jih opravljajo različne finančne institucije (banke, hranilnice, lizinške družbe, borznoposr… več...
 • Finančni holding
  Finančna ustanova, ki se ukvarja s širokim spektrom finančnih storitev. Izključno ali pretežno so mu podrejene kreditne… več...
 • Fiskalna politika
  Politika države, s katero poskuša ta podpirati gospodarske cilje, kot so večja zaposlenost, večja gospodarska rast in nizka… več...
 • Fizična oseba
  Izraz, ki ga banke in druge ustanove uporabljajo za razmejitev svojih strank. Praviloma banke ločijo stranke na fizične… več...
 • Fond
  Izraz fond je enakovreden pojmu sklad, lahko pa pomeni tudi denarna sredstva ali zaloge.
  več...
 • Forfetiranje
  Izraz forfetiranje ali forfait se uporablja za posel prodaje izvoznih terjatev banki skupaj s sredstvi zavarovanja. Pri… več...
<< < 1 > >>