Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Libor
  Londonska medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za… več...
 • Licenciranje (licenca)
  Javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost posameznika za samostojno opravljanje dela na nekem področju. Na bančnem… več...
 • Likvidatura
  Prostor v banki, kjer se opravljajo likvidacijski posli. Preprosto povedano je to tam, kjer so bančna okenca in blagajniki. … več...
 • Likvidnost
  Plačilna zmožnost (iz latinske besede »liquidus«, ki pomeni tekoč). Likvidnost trga je njegova sposobnost, da prenese… več...
 • Limit
  Izraz izhaja iz besede, ki pomeni mejo. V bančnem jeziku je to znesek največje dovoljene prekoračitve (negativnega stanja)… več...
 • Limitirani nalog
  Nalog banke borznemu trgovcu oz. posredniku, pri katerem je določena mejna cena za nakup (prodajo) nekega vrednostnega… več...
 • Lizing
  Posebna oblika financiranja uporabe predmetov. Poznamo finančni in operativni lizing. Razlika med njima je, da pri… več...
 • Lombard, lombardni kredit
  Posojilo zavarovano z zastavo nematerializiranih vrednostnih papirjev. Poleg teh je pri lombardnih kreditih zavarovanje… več...
 • Lombardna obrestna mera
  Obrestna mera, ki jo banka zaračunava za posojila, dana na podlagi zastave vrednostnih papirjev.
  več...
 • Loro
  Izraz, ki se uporablja, kadar pride pobuda za izdajo čeka, menice, akreditiva itd. iz tujine.
  več...
<< < 12> >>