Združenje bank Slovenije

Opozorila na temo kreditiranja

Kredit lahko dobijo polnoletne osebe, ki so poslovno sposobne po pogojih, ki jih določajo banke. Za varovanje vašega interesa so vam banke dolžne posredovati poštene, jasne in nezavajajoče informacije. Pri opravljanju storitev morajo ravnati vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter pri vsem paziti na interese strank.


Pred najemom kredita na spletnih straneh bank poiščite informativne izračune, kjer si lahko izračunate vaše obveznosti v primeru najetja kredita. Preverite tudi možnosti financiranja neposredno pri prodajalcu blaga ali storitve, saj ta lahko ponuja ugodnejše pogoje kot banka (subvencioniranje obrestne mere, plačilo dela stroškov, odlogi plačila anuitete, itd.).

Banke se o odobritvi vaše vloge za najem kredita odločajo na podlagi njihove poslovne politike. Pomemben dejavnik pri presoji banke za odobritev vašega kredita predstavljajo informacije o vaši zadolženosti, ki jih banke pridobijo iz sistema SISBON.

Višina kredita, ki vam ga bo odobrila banka je odvisna predvsem od višine vaših rednih prilivov iz naslova plače ali pokojnine. Posamezne banke lahko pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevajo tudi druge redne priliva na račun. Praviloma je ponudba bank za komitente (ali pa za tiste, ki bodo ob najetju kredita postali komitenti) ugodnejša.

Banke pri kreditiranju praviloma zahtevajo zavarovanje, poiskati morate najugodnejši način zavarovanja (poroki, zavarovalnica, zastava premoženja, zastava vrednostnih papirjev, depozitov, krediti brez dodatnega zavarovanja). Za manjše zneske banke svojim varčevalcem, katerih poslovanje poznajo, ponujajo kredite brez zavarovanja, za večje zneske pa je najobičajnejše zavarovanje pri zavarovalnici. Stroške zavarovanja pri zavarovalnici krije kreditojemalec. Zavarovalnica v primeru, da kreditojemalec ne plačuje več svojih obvesti le-te pokrije banki, vendar nato nadaljuje z izterjavo pri kreditojemalcu.

Najcenejša možnost zavarovanja je s poroki, vendar je pomembno, da se le-ti zavedajo, da se lahko zgodi, da bodo v primeru ko kreditojemalec ne bo poravnaval svojih obveznosti, prisiljeni te v celoti plačati oni. Biti porok, tudi lahko povzroči probleme v primeru, ko porok sam najema kredit, saj se znesek poroštva pri odobritvi kredita šteje kot potencialna obveznost, ki zmanjšuje kreditno sposobnost kreditojemalca.

Najbolj poenostavljeno opozorilo za poroka bi bilo, da je biti porok skoraj isto kot, da ste kredit najeli sami.

Ko najemate kredit naj vam banka izdela informativne izračune za več variant, nato pa tudi zakonsko predpisano predhodno informacijo (zakonsko predpisan obrazec, ki vam ga banka mora izdati pred podpisom pogodbe). Vnaprej lahko zahtevate tudi vzorec pogodbe in splošnih pogojev poslovanja (če so ti ločeni od pogodbe).

Pri primerjavi ponudb je Efektivna obrestna mera (EOM) nedvomno tista, ki vam o ceni kredita pove največ in s pomočjo katere najbolj realno lahko med seboj primerjate posamezne ponudbe. Te morajo seveda biti za isti znesek kredita in enako dobo najema.

Preverite morebitne dodatne stroške, ki niso nujno vključeni v ponudbo (notarski stroški, cenitve, razna dodatna zavarovanja). V primeru najemanja kredita v tujih valutah nujno zahtevajte informacije o valutnih tveganjih in možnostih preureditve kredita na drugo valuto, tečaju na podlagi katerega banka obračunava kreditni obrok.

Pomembno je tudi, na kateri dan v mesecu (običajno se krediti odplačujejo mesečno) koristite kredit. Za dobo od koriščenja kredita (trenutka, ko lahko razpolagate z sredstvi) pa do zadnjega dne v mesecu, banka namreč zaračuna posebne obresti (interkalarne obresti), ki ste jih dolžni plačati posebej, oziroma jih banka poračuna pri izplačilu odobrenega kredita. Bolj proti koncu meseca koristite kredit, manj bo interkalarnih obresti, najmanj ji bo seveda na zadnji dan v mesecu.

Banke imajo v svoji ponudbi vrsto dodatnih zavarovanj, ki kreditojemalcu zagotovijo predvsem večjo finančno varnost, saj zavarovalnica v primeru izrednih dogodkov (brezposelnost- zavarovanje za primer brezposelnosti, smrt, invalidnost – življenjsko zavarovanje kreditojemalca) dejansko prevzame del dolga ali celoten dolg, brez da bi tega kasneje izterjevala od kreditojemalca.